Disclaimer & Privacy Policy AVG

DISCLAIMER

Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en HONL deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend.

 

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan HONL en haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

 

Informatie van derden

HONL is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten afbeeldingen of hyperlinks.

 

PRIVACY POLICY

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dit brengt met zich mee dat …

 

… wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

 

…verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 

… wij u vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 

… wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 

… wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 

… wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Het bestuur van de Stichting HONL is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via het secretariaat (secretariaat@honl.nl)

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.